KZN Inland Hockey

MEN
Thursday 19 Nov
09:00   SG Mynahs YMCA
10:00   KZN Raiders Inland B YMCA
11:00       YMCA
12:00   Mynahs Mpumalanga YMCA
13:00   WP Inland B YMCA
14:00   Inland A SG YMCA
17:00   Inland B Mynahs YMCA
19:00   WP SG YMCA
21:00   Inland A KZN Raiders YMCA
Friday 20 Nov
09:00   KZN Raiders Mpumalanga YMCA
10:00   WP Mynahs YMCA
11:00   Inland A Inland B YMCA
13:00   KZN Raiders SG YMCA
14:00   WP Mpumalanga GHS
15:00   Inland A Mynahs GHS
16:00   SG Inland B GHS
18:00   Inland A Mpumalanga GHS
19:00   KZN Raiders WP GHS
Saturday 21 Nov
09:00   SG Mpumalanga YMCA
10:00   KZN Raiders Mynahs YMCA
11:00   Inland A WP YMCA
12:00   Inland B Mpumalanga YMCA